Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení
Tento reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při provádění záručních a pozáručních oprav.
Reklamační řád se vztahuje na zboží a služby, zakoupené u All-tech. a jehož reklamace je v souladu s tímto reklamačním řádem.
Základní podmínkou pro uplatnění reklamace je předložení originálního dokladu o zaplacení zboží (originálu faktury) a dodacího listu (u počítačů navíc montážního list, servisní protokol), který slouží současně jako záruční doklad.
To, že byl zákazník seznámen s reklamačním řádem a záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu.
Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.

Nárok na uplatnění záruky
Kupující má právo uplatnit záruku jen na zboží, které vykazuje vady zboží, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.
Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho převzetí. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.
U zboží typu software se záruka vztahuje výhradně na fyzickou čitelnost instalačních médií. Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólií, pečetí, otevření obálky, apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software. Tento druh zboží již není možno vrátit prodávajícímu.
Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
ztrátou dodacího listu, ztrátou záručního listu, nebo u počítačů smontovaných All-tech . také montážního listu či servisního listu.
vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba.
porušením ochranných či záručních pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.
mechanickým poškozením zboží.
elektrickým poškozením (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje).
poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem).
používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí.
neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.
pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem.
pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu.
zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů.
zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN.
zboží bylo poškozeno živly.
Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět.
Prodávající, ve smyslu platných zákonů, si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné se srovnatelnými technickými parametry.

Délka záruky
Prodávající, ve smyslu platných zákonů, poskytuje na zboží s výjimkou software, respektive instalace software, záruku 24 měsíců, není-li pro konkrétní případy stanovena záruka jiná.
Konkrétní délka záruky v měsících je uvedena u každého zboží na dodacím listu.
Plnění záruční doby začíná dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
V případě výměny zboží za nové, dostane zákazník doklad (reklamační výdejku), kde je uvedeno nové výrobní číslo vyměněného zboží a případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a této reklamační výdejky.
Na spotřební materiál (barvící pásky, tonery, tryskové hlavy, baterie atp.) je poskytována omezená záruka 6 měsíců (pouze na funkční závady), a to i když je součástí tiskáren, na které je záruka delší.

Ceník oprav
Veškeré právem uplatněné záruční opravy jsou zdarma.
V případě neoprávněné reklamace jsou zákazníkovi účtovány veškeré náklady spojené s testováním a opravou zboží ve výši nejméně 450 Kč bez DPH.
U mimozáručních oprav hardwarového typu je účtována hodinová sazba ve výši 250 Kč bez DPH za každou započatou půlhodinu. U mimozáručních oprav softwarového typ je účtována hodinová sazba ve výši 375 Kč bez DPH za každou započatou půlhodinu.
All-tech. neručí za žádná data zákazníka. Je proto v jeho vlastním zájmu, aby si zajistil jejich pravidelné zálohování. Před předáním počítače (disku) do opravy, musí předem počítat s jejich případnou ztrátou.

Způsob provedení reklamace
Jedná-li se o vadu odstranitelnou, bude reklamace řešena následujícím způsobem:
prodávající vadu odstraní a to bez zbytečného odkladu, nebo
prodávající vadnou věc vymění za věc bez vady (závisí to jen na rozhodnutí prodávajícího a kupující se nemůže takového vyřízení své reklamace právem domáhat).
Jedná li se o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohla být věc řádně užívána jako věc bez vady, prodávající vyřeší reklamaci:
výměnou věci za věc jinou funkční stejných nebo lepších technických parametrů, nebo
v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiné, uzavře reklamaci vystavením dobropisu na vadnou věc.
Zákazník je povinen předat výrobek do servisního střediska v originálním balení a se všemi manuály a ovladači, v opačném případě si prodávající vyhrazuje právo řešit reklamaci po dobu nezbytně nutnou pro provedení opravy výrobku.
Reklamace se vyřizují výhradně v mistě prodoje, nikoliv u zákazníka. Výjimku tvoří speciální obchodní případy a výrobky, u kterých je smluvně zajišťován servisní zásah v místě instalace zařízení.
Veškeré informace o průběhu reklamačního řízení Vám sdělí na základě čísla zakázky pracovník servisu.
Reklamované zboží zaslané zákazníkem na náklady All-tech. nebo na jinou adresu, než je adresa provozovny (např. nádraží ČD atd.) nebude přijato, ale bude vráceno zpět na náklady zákazníka.
U počítačových sestav je zákazník povinen lokalizovat závadu a uplatnit reklamaci jen na vadný díl. V případě reklamace celého počítače bude účtována hodinová sazba technika 500 Kč bez DPH.
Vyřízení reklamace se vztahuje pouze k popisu závady uvedené zákazníkem. Servisní středisko bude zákazníkovi účtovat práci technika v případě, že popis závady bude nedostatečný nebo zavádějící. Testovány budou jen funkce uvedené v popisu závady. Popis musí obsahovat hardwarovou a softwarovou konfiguraci, při které se závada projevila.
Zjistí-li servisní technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek (např. počítač), ale nekorektní instalace operačního systému nebo dalšího software (ovladače, obslužné programy apod.), případně budou data poškozena nekorektním chováním nějaké aplikace (např. hry), bude zákazníkovi účtována práce technika spojená s nápravou tohoto stavu.
Okamžitá výměna zboží je podmíněna jeho fyzickým stavem na skladě. Ve výjimečných případech, pokud to kapacity dovolí, lze po dobu opravy zapůjčit (proti finanční záloze a za úplatu) za zboží v opravě náhradu.

Zákazník je povinnen při servisu doložit instalační CD s ovladaci. V prípadě nedoložení může být učtována paušální částka ve výši 250Kč za dohledaní ovladaču.

Při instalaci operačního systemu jenž spadá pod licenční ujednaní, je majitel povinnen doložit platné dokumenty o licenci.

Dojde ke zjistění že se jedná o nelegálně drženy operační system All-tech automaticky provede "Legalizování nelegální kopie WINDOWS"